Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 4/5/2022, 14:31
Lượt đọc: 2105

Quyết định về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023.

Quyết định số: 1184/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành  phố Hồ Chí Minh về Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành  phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy đông trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 tháng 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc phân công công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 424/TTr-GDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về việc duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận,Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(chi tiết xem file đính kèm)

Tác giả: Văn phòng

Tin cùng chuyên mục

87