Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 24/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 174

Mầm non (NCL): Mẫu báo cáo thông tin đơn vị

Kính gửi: Hiệu trưởng, Nhóm trưởng các cơ sở GDMN ngoài công lập. Phòng GDĐT gửi mẫu báo cáo thông tin đơn vị. Thời gian nộp: trước ngày 27/8/2020. Nơi nhận: ghi trong file mẫu. Cảm ơn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163