Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 24/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 293

Mầm non (NCL): Mẫu báo cáo thông tin đơn vị

Kính gửi: Hiệu trưởng, Nhóm trường các cơ sở GDMN ngoài công lập. Phòng GDĐT gửi mẫu báo cáo thông tin đơn vị. Tải file Các đơn vị thực hiện và gửi mail về Phòng GDĐT trước ngày 27/8/2019 (địa chỉ mail ghi trong mẫu) Đề nghị các đơn vị cập nhật thông tin và gửi đúng hạn để PGD tổng hợp báo cáo về Sở GDĐT kip thời (Lưu ý: file có 2 sheet gồm: loại hình trường và nhóm/lớp riêng.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163